georgesandu.ro

Termeni și Condiții

Voi face mereu tot posibilul pentru a vă împlini și chiar depăși așteptările despre fotografie. Dar adesea este mai bine ca fiecare să aibă câteva repere scrise, astfel încât ambele părți șă știe cine, ce, unde, când și cum interacționează. Conform standardului din industrie, activitatea mea fotografică este condiționată de Termenii și condițiile afacerii mele. Acești termeni pot varia în funcție de fiecare proiect. Veți primi întotdeauna detalii exacte înaintea propunerii de proiectului dvs. O variantă a Termenilor și Condițiilor va fi inclusă în fiecare estimare și factură. Iată o privire de asamblu asupra Termenilor și condițiilor generale. Amintiți-vă că este posibil ca acestea să nu se aplice în toate situațiile și să se schimbe în funcție de activitatea proximă. Următoarele informatii au doar scop informativ.

1. DEFINIȚII

Prezentul Contract se va încheia între George Sandu „Fotograf” și dvs. ”Client” (care poate include directorii, angajații, afiliații și reprezentanții Clientului). Clientul este de acord că are autoritatea legală de a încheia prezentul acord în numele angajatorului, companiei sau organizației sale. Relația dintre fotograf și client este cea a unui antreprenor independent. „Imagine/Imagini” înseamnă materialul fotografic, indiferent dacă este în mișcare sau fix, creat de către Fotograf în conformitate cu prezentul acord și include, dar nu se limitează la, folii transparente, negative, imprimate sau fișiere digitale care au fost capturate sau livrate în orice tip de suport analogic, fotografic, optic, electronic, magnetic, digital sau orice alt tip de suport.

2. DREPTURI DE UTILIZARE ȘI PROPRIETATE

Clientul recunoaște că fotograful este autorul Imaginii/Imaginilor și, de asemenea, primul și singurul proprietar al tuturor drepturilor de autor ale acestora. Imaginile și toate drepturile de autor rămân proprietatea exclusivă a Fotografului, fără condiționare. Toate drepturile de utilizare a imaginii oferite în mod explicit de către Fotograf la Client apar în acest Acord. Nu este permisă nicio publicare electronică, nici utilizarea internetului, de orice tip, decât dacă este specificată explicit.

IMAGINILE SUNT LICENȚIATE PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NU POT FI VÂNDUTE.

Clientul înțelege și este de acord că nu este vorba despre cumpărarea imaginilor, ci de o licență de utilizare a Imaginilor așa cum este specificat în acest Acord. Rețineți că achiziționarea drepturilor de autor asupra imaginilor va fi întotdeauna mult mai costisitoare decât orice taxă de licențiere.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, termenul de licență începe de la data respectivă.
Cu excepția cazului în care se convine altfel, orice drepturi acordate sunt întotdeauna limitate, ne-exclusive, ne-sublicențabile, netransferabile și care nu pot fi atribuite. Imaginile nu pot fi folosite într-un logo, într-o identitate corporativă, o marcă comercială sau alte mărci de servicii.
Utilizarea oricărei imagini de către Client nu va constitui o lucrare de autor.

Mijloacele de drepturi de autor conținute în orice fișier digital nu pot fi modificate sau eliminate fără acordul expres al Fotografului.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, Fotograful își păstrează dreptul de a utiliza Imaginea (Imaginile) pentru auto-promovare.

3. INTEGRITATEA FOTOGRAFICĂ ȘI MODIFICĂRI

Clientul nu va face sau nu va permite nicio modificare, inclusiv, dar fără a se limita la, adăugiri, scăderi sau adaptări, cu privire la Imagine (Imagini), singură sau cu orice alt material, fără permisiunea expresă a Fotografului. Sunt permise reglaje normale de reproducere pentru culoare, contrast, luminozitate, claritate și decupare.

Orice modificare a oricarei imagini nu va constitui o lucrare de autor.

4. RĂSPUNDEREA GENERALĂ CU PRIVIRE LA IMAGINE/IMAGINI

Fotograful va lua toate măsurile de îngrijire rezonabile în ceea ce privește producerea Imaginilor și executarea acestui acord. Totusi, Fotograful nu va fi raspunzator pentru nicio pierdere, daune sau costuri suferite de catre Client sau de catre o terță parte, ca urmare a utilizarii de catre Client a oricarei imagini.

Clientul va despăgubi, apăra și păstra inofensiv fotograful, contractorii și reprezentanții săi, împotriva oricăror revendicări, datorii, daune, costuri și cheltuieli, inclusiv taxe și cheltuieli legale rezonabile, care pot apărea din cauza utilizării de către Client a oricărei Imagini.

Fotograful nu este responsabil pentru obținerea modelului, a proprietății, a mărcii comerciale, a drepturilor de autor sau a oricărei alte versiuni în legătură cu Imaginea, cu excepția cazului în care acest lucru este specificat expres în prezentul acord. Este responsabilitatea Clientului să obțină toate permisiunile necesare pentru orice utilizare a unei imagini care necesită eliberare sau alt consimțământ.

În cazul în care fotograful este de acord să livreze toate versiunile, este responsabilitatea Clientului de a determina dacă aceste versiuni sunt adecvate scopurilor Clientului. Fotograful nu oferă nicio garanție cu privire la validitatea legală a oricărei versiuni.

5. PLATA

Timpul este esențial pentru primirea plății depline în temeiul prezentului acord.

SERVICIILE NU SUNT FURNIZATE PÂNĂ CÂND FOTOGRAFUL NU A OBȚINUT PLATA, INCLUZÂND, DACĂ ESTE CAZUL, ORICE TAXE DE ÎMPRUMUT. Dacă nu se convine altfel, utilizarea oricăror imagini înainte de plată va fi considerată o utilizare neautorizată. CLIENTUL CONVINE că suma rezonabilă și stabilită care va fi plătită Fotografului pentru o astfel de utilizare neautorizată va fi DUBLUL TOTALULUI FACTURII.

Fotograful își rezervă dreptul de a anula orice astfel de drepturi de utilizator în cazul în care Clientul nu reușește să efectueze o plată la timp.

Toate facturile au data scadentă la primire. Modificările sumelor sau termenelor trebuie solicitate în termen de zece zile de la primirea facturii.

Fotograful nu oferă niciun fel de chitanțe Clientului. Factura Fotografului va servi drept chitanță a Clientului pentru serviciile efectuate și prestate. Taxele de transfer bancar și comisioanele sunt responsabilitatea Clientului.

6. CREDIT LINE-UL ȘI NOTIFICAREA COPYRIGHT

Plasarea unui credit line sau a unei notificări privind drepturile de autor este necesară numai dacă este specificată în acest Acord. În cazul în care este cerută o notă de credit sau o notă de copyright, dar nu este furnizată efectiv, Clientul este de acord că DUBLUL TOTALULUI FACTURII este compensația corectă și rezonabilă care va fi plătită Fotografului pentru pierderea recunoașterii sau lipsa protecției dreptului de autor care rezultă din drepturile de autor sau din credit line.

7. ANULĂRI ȘI REPROGRAMĂRI

Pentru a oferi cele mai bune rezultate, mă concentrez pe un singur client pe zi. Din moment ce Clientul și fotograful au convenit asupra timpului (termenelor) și datei (termenelor) pentru un proiect, Fotograful nu va accepta proiecte de la un alt client pentru același timp și data.

În cazul în care Clientul reprogramează sau anulează o sesiune, Clientul va plăti toate cheltuielile suportate de către Fotograf până la momentul reprogramării sau anulării, plus toate taxele pentru orice subcontractant rezervat pentru sesiune și:

(a) Treizeci și cinci la sută (35%) din comisioanele suportate de către Fotograf, pentru întârziere sau anulare, în mai puțin de douăzeci și patru de ore de la ora programată; sau
(b) Cincizeci la sută (50%) din comisioanele Fotografului pentru reprogramare sau anulare, de la plecarea Fotografului spre locație.

Dacă aceeași sarcină este reprogramată pentru o dată ulterioară, se va percepe o taxă integrală și orice cheltuieli suplimentare pentru fotografiere.

Orice depozite plătite la rezervare devin nerambursabile pentru anulare sau reprogramare, la mai puțin de două zile lucrătoare de la data proiectului.

Taxele de anulare sau de amânare se vor aplica indiferent de motivele anulării sau reprogramării. Cu toate acestea, fotograful înțelege că viața nu se întâmplă întotdeauna așa cum a fost planificată și va acorda atenția necesară în orice astfel de circumstanță.

8. RELUAREA PROIECTULUI

Clientul este responsabil pentru trimiterea unui reprezentant autorizat la filmare. Dacă nu este prezent niciun reprezentant, Clientul trebuie să accepte hotărârea Fotografului cu privire la crearea Imaginii (Imaginilor).

În cazul în care clientul solicită o reîncadrare, Clientul va plăti Fotografului o taxă suplimentară de o sută la sută din costul indicat în factura pentru tragerea originală, plus toate cheltuielile pentru reluare.

În cazul în care este necesară reluarea din cauza unor factori care nu se află sub controlul Fotografului, incluzând, dar fără a se limita la condițiile meteorologice, vina unui terț sau alte eveniment, Fotograful nu va percepe o taxă suplimentară, iar Clientul este de acord să plătească toate cheltuielile de reluare.

9. ERORI DE PERFORMANȚĂ

Dacă fotograful nu este în măsură să furnizeze serviciile sale fotografice din cauza unei boli, a unei defecțiuni tehnice, a unui accident, sau a oricărei alte cauze aflate în afara controlului său, atunci Fotograful va încerca să achiziționeze serviciile unui alt fotograf profesionist pentru a-și îndeplini obligațiile. În cazul în care acest lucru nu poate fi realizat, Fotograful va returna orice taxă plătită de Client și nu va avea nicio altă responsabilitate în ceea ce privește acest Acord, iar Fotograful nu va fi responsabil sau răspunzător pentru alte daune care depășesc valoarea acestui Acord.

Această limitare a răspunderii se va aplica și în cazul în care orice Imagine se pierde sau se deteriorează prin funcționarea defectuoasă a echipamentului sau altfel, fără vina Utilizatorului.

10. TAXA DE UTILIZARE

Cu condiția ca fotograful să fi executat cesionarea Fotografiei în mod profesional și competent, Clientul este de acord să plătească fotografului toate taxele și cheltuielile legate de respectiva acțiune, indiferent dacă Clientul utilizează sau nu orice Imagine (Imagini).

11. ARHIVAREA DIGITALĂ A IMAGINII/IMAGINILOR

În timp ce fotograful poate alege să arhiveze imaginile, este responsabilitatea Clientului de a stoca și arhiva corespunzător Imaginile pe perioada de valabilitate a licenței. Fotograful nu poate garanta disponibilitatea oricăror Imagini dincolo de data primei livrări către Client.

Clientul este conștient de faptul că suporturile optice, magnetice, electronice și orice alte suporturi pentru stocarea datelor digitale sunt în mod inerent instabile. Clientul eliberează Fotograful, antreprenorii și reprezentanții săi de orice răspundere pentru orice reclamații, daune sau costuri generate de orice suport furnizat de Fotograf devenit inutilizabil.

12. CALITATEA IMAGINII/IMAGINILOR DIGITALE

Fotograful se angajează să ofere servicii de înaltă calitate. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în partea opusă a prezentului acord, Fotograful poate livra și clientul este de acord ca Imaginea/Imaginile să fie codate într-un format de date standard industrial, pe care îl poate selecta Fotograful, la o rezoluție pe care Fotograful o consideră potrivită tehnologiei de reproducere și utilizare, pentru care Imaginea este licențiată.

Fotograful folosește camere și monitoare care sunt calibrate după standardele industriei. Dar datorită diferențelor dintre alte monitoare, software-uri și platforme informatice, imaginile pot fi afișate diferit pe alte monitoare. Prin urmare, neutralele vor fi stabilite pentru neutralitate matematică, iar culoarea va fi ajustată pentru tonuri plăcute.

Este responsabilitatea Clientului de a verifica dacă datele digitale, inclusiv profilul de culoare, dacă sunt furnizate, sunt potrivite pentru reproducerea calității așteptate și precizia culorii și că sunt luate toate măsurile necesare pentru a asigura reproducerea corectă. În cazul în care datele nu sunt considerate potrivite, obligația unică a fotografului este aceea de a înlocui sau repara datele, dar în nici un caz nu va fi răspunzător pentru o calitate slabă a reproducerii, întârzieri, pierderi, cheltuielii sau pentru pagube materiale rezultate direct sau indirect, defecte sau erori în fișierele digitale sau utilizarea acestora.

13. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Clientul nu poate atribui sau transfera acest Acord sau niciunul dintre drepturile acordate în baza acestuia. Prezentul Contract este obligatoriu și se asigură în beneficiul Clientului și al Fotografului, precum și al directorilor, angajaților, reprezentanților și succesorilor acestora. Clientul și directorii săi, precum și angajații sunt răspunzători în mod solidar pentru executarea tuturor plăților și a altor obligații în conformitate cu acestea.

Nicio modificare sau renunțare la vreun element nu este obligatorie decât dacă este evidențiată în scris și semnată de părți. E-mail-ul și semnăturile electronice vor fi considerate legale și obligatorii. Cu toate acestea, factura poate reflecta modificări atunci când Clientul dorește în mod expres suplimentarea serviciilor foto și video prin viu grai, taxele și cheltuielile care nu au putut fi confirmate în scris din cauza împrejurimilor imediate a îndeplinirii misiuni foto și video.

Prezentul acord va fi considerat un contract realizat în conformitate cu legislația României și va fi interpretat în toate scopurile în întregime în conformitate cu aceste legi. Clientul îi conferă în mod specific și irevocabil jurisdicția personală de către instanțele din România. Clientul va plăti toate costurile de arbitraj și de judecată, taxe legale rezonabile, cheltuieli și interes legal, cu privire la orice hotărâre în favoarea Fotografului.

Dacă o dispoziție a prezentului acord este ilegală, nulă sau din orice motiv este inaplicabilă, această prevedere va fi considerată separabilă de prezentul acord și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.

Pe lângă acordurile orale și scrise, utilizarea oricărei Imagini de către Client va constitui acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de mai sus.

Prezentul Acord constituie întregul și singurul acord între Fotograf și Client cu privire la obiectul său și înlocuiește toate acordurile, înțelegerile și comunicările anterioare, orale sau scrise, între cele două părți cu privire la obiectul prezentului acord.

EXISTĂ NELĂMURIRI?!

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu foto@georgesandu.ro